Kiinteistövälitystä vankalla ammattitaidolla – Aidosti välittävä, stailaava välittäjäsi.

SStailer LKV:n tiivis tietopaketti asioista, jotka usein herättävät kysymyksiä asunnon myynnin tai oston yhteydessä.

 

Kuolinpesä

Kuolinpesän osakkaiden tulee järjestää perunkirjoitustilaisuus 3 kk:n kuluessa perittävän kuolemasta. Yleensä tilaisuuden järjestää vainajan puoliso tai lapsi, joka on parhaiten perillä vainajan varallisuudesta ja vastuista. Pesänosakkaiden tulee valita joukostaan yksi, joka hoitaa tilaisuuteen kutsumisen ja asiakirjojen valmistelun. Tähän voidaan kuitenkin käyttää myös ulkopuolista lakimiestä, joka tällöin hankkii perunkirjoitukseen vaadittavat asiakirjat selvityksineen ja tarkastaa ennen tilaisuutta muun muassa mahdolliset testamentit, avioehdot ja sukuselvitykset, sekä hoitaa tilaisuuden järjestämisen ja asianosaisten kutsumisen.

 

Perunkirjoitus ja pesänjakaminen

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat, kuolinpesän varat ja velat sekä tehdä pesäluettelo. Perunkirjoituksen jälkeen tulee mietittäväksi onko viisainta pitää kuolinpesä jakamattomana vai lähdetäänkö tekemään perinnönjako. Perinnönjakoa ennen on kuitenkin tehtävä omaisuuden ositus, jonka jälkeen saadaan pesän omaisuus jaettua perillisten kesken. Tällöin on syytä selvittää pesänosakkaiden intressit jaettavaa omaisuutta kohtaan. Näin pesänjaossa voidaan huomioida mahdolliset toiveet ja vältytään erimielisyyksiltä ja riidoilta.

 

Vastuut

Yleisimmät epäselvyydet osakehuoneisto- ja kiinteistökauppoihin liittyen ovat ostajan ja myyjän väliset virhevastuut ja korvausvelvoitteet, sekä onko annettu informaatio kohteesta ollut todenmukaista vai virheellistä. Näissä tapauksissa tulee ensimmäisenä kiinnittää huomiota kaupan olosuhteisiin; onko kyseessä ollut välittäjäkauppa vai yksityishenkilöiden välinen kauppa, sekä onko myyjänä ollut yksityishenkilö vai yritys. Yhtä tärkeänä asiana on kyseessä olevan vahingon laatu ja sen tarkka sijainti huoneistossa. Nämä edellä mainitut seikat antavat alustavaa tietoa siitä kuuluuko mahdollisen virheen ja/tai vahingon korjaaminen ja/tai korvaaminen ostajalle ja/tai myyjälle ja/tai talonyhtiölle. Tiedot auttavat myös selvittämään voiko vahingosta reklamoida.

Yhteisomistuksen purku

Asuntoa myytäessä saattaa myös yhteisomistajuuden purku tulla kysymykseen viimeisenä vaihtoehtona. Kyseinen tilanne tulee eteen, mikäli toinen omistaja ei ole suostuvainen omaisuuden myyntiin, eikä tilanteessa ole muuta vaihtoehtoa edetä. Kyseistä vaihtoehtoa harkitessa on aina ensin hyvä keskustella ulkopuolisen osapuolen kanssa prosessin vaiheista ja niiden vaikutuksista.

 

Kiinteistö

Kiinteistön kauppaan liittyy suoraan ja välillisesti monia vastuita ja sopimuksia, joita kaupan osapuolet eivät välttämättä tule ajatelleeksi kaupan hetkellä. Kiinteistöä ostettaessa on aina syytä kiinnittää erityistä huomiota tietoihin käytetyistä rakennusneliöistä, haetuista rakennusluvista, rasitesopimuksista, sekä mahdollisesta hallinnanjakosopimuksesta. Hallinnanjakosopimuksen kanssa on syytä olla tarkkana, sillä tällä voidaan sopia monistakin hyvin merkityksellisistä asioista osapuolten kesken. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa rakennusoikeus hallinta-alueiden välillä, kunnossapito ja korjausvelvoitteet.

 

Kauppakirja

Kauppakirjaa tehtäessä voidaan sopia vapaasti tietyistä asioista sopimusvapauden puitteissa, kuitenkin tiettyä määrämuotoa noudattaen. Näin sopimusosapuolien välille syntyy oikeudellisesti pätevä ja toisiaan sitova sopimussuhde, johon voidaan tarpeen vaatiessa vedota ja perustaa korvausperuste.

Tarkempaa tietoa näistä ja muista kysymyksistä liittyen asunto- ja kiinteistökauppaan sekä perheoikeudellisiin asioihin saat olemalla meihin suoraan yhteydessä, joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Liittyvät lait:

Asuntokauppalaki, Asunto-osakeyhtiölaki, maakaari, Vahingonkorvauslaki, perintökaari, Perintö- ja lahjaverolaki, Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, sopimusoikeus, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä, Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä, oikeustoimilaki, kuluttajansuojalaki, kauppalaki.

Lue ajantasaiset lakitekstit: http://www.finlex.fi/fi/